ഒരിക്കലുംആസ്ത്മ ,ശ്വാസംമുട്ടല്‍ ഇനിയില്ല ഒരുതവണ കുടിക്കുനിരന്തര പരിഹാരം