നീണ്ടനാളായിവരാതിരുന്ന ആര്‍ത്തവം ഒരുദിവസത്തില്‍ വരുത്തുംഅത്ഭുത മാര്‍ഗ്ഗം ഇത്