3ദിവസം 3നേരം ചാടിതൂങ്ങിയ വയറു ചതപുറകോട്ട് ഉൾവലിഞ്ഞു നിരപ്പാകും