മുഖത്തെഒട്ടുമിക്ക പ്രേശ്നങ്ങൾക്കുംപരിഹാരം പാടുകൾതഴമ്പുകൾ നീക്കിവെളുത്തു തുടിക്കും