മുട്ട്മുതുക് ഇടുപ്പ് കൈകാല് വേദന 15മിനിറ്റിൽ കാണാതെപോകും വീട്ടു എണ്ണ