2മിനിറ്റിൽ അഴുക്ക്നിറഞ്ഞ മഞ്ഞ പല്ലുകൾമുഴുവൻ പവിഴംപോലെ വെളുത്തു തിളങ്ങും