ഇനിയുംസൗന്ദര്യം നേടാൻ വെറുംതക്കാളി ഇങ്ങനെ മതികുഴികൾ അടയുംകറുപ്പ് വെളുപ്പാകും