ഇത്പല്ല് കറകളെ ഉടനെനീക്കി പല്ലുകളെ വെട്ടിത്തിളങ്ങി പാൽവെളുപ്പാക്കി മാറ്റും