ഈ ഇലമുട്ട് വേദന മുളങ്കാൽവേദന കൈത്തണ്ട്വേദന വേഗത്തിൽ കുറയ്ക്കും