ഈഅത്ഭുത വിത്ത്കലർത്തി കുടിച്ചാൽഎല്ല് തേയ്മാനം മുട്ട്വേദന ആയുസ്സിൽ കാണില്ല