ഇത്വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തുകഴിച്ചാൽ 3നാളിൽ കരളിലെകേടുപാടുകൾ ശുദ്ധമാക്കിപുതിയതാവും