ഒരാഴ്ചയിൽ ആവശ്യത്തിൽ അധികം മുടി വളരും മുടികറുത്ത്വരും ആയുസ്സിൽ വളർച്ച നിൽക്കില്ല