ഇത്ഞാൻ കുടിച്ചപ്പോൾ 10കിലോ വയറ്ഭാരം കൊഴുപ്പും ദിവസത്തിൽകുറഞ്ഞു വന്നു