10ദിവസം തുടർച്ചയായി ഈഎണ്ണ തലയിൽ തടവിയാൽ അതിശയംനടക്കും