1മിനിറ്റിൽ കറനിറഞ്ഞ മഞ്ഞപല്ലുകൾ മുഴുവനായി വെളുത്ത മുത്തു പോലെ പ്രകാശിക്കും