നാണക്കേട്തോന്നിക്കുന്ന കഴുത്തിലെകറുപ്പ് എന്നന്നേക്കുമായി വെളുത്തിരിക്കും വീട്ടു വഴി