ഒരേമാസത്തിൽ നരച്ചമുടികൾ നിരന്തരമായികറുപ്പാക്കും ആയുർവേദപാരമ്പര്യ വൈദ്യം