എത്രത്തോളംഒല്ലിയായി ഇരുന്നാലും ഈപാനീയം ശരീരഭാരം വേഗത്തിൽഉയർത്തും