ഇത് 6കഷ്ണം 7ദിവസത്തിൽ വയറുംകൂടാതെ കൊഴുപ്പും മഞ്ഞുപോലെ ഉരുകിപോകും ഉരുക്കും