3രൂപക്ക് മുട്ട്കൈ കണങ്കാൽ മുതുക്വേദന ഒഴിവാക്കിസുഖപ്പെടുത്തും