എണ്ണതേക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെമുടി കൊഴിച്ചിൽ സ്റ്റോപ്പ്ആവും വേരു കാലിൽ നിന്നു വളരും