10മിനിറ്റിൽ ഗ്യാസ്നെഞ്ചിരിച്ചിൽ കഫംതലവേദന നേരെയാകുംകുടൽ ശുദ്ധമാകും