മങ്ങിവാടി കറുത്തമുഖം 10മിനിറ്റിൽ വെളുത്തു ആപ്പിൾകണക്ക് തുടിക്കും