ഇതു വരെ കാണാത്ത പ്രോടീൻപാക്ക് പുരട്ടുമ്പോൾ വേഗംമുടി വളരാൻ ആരംഭിക്കും