ഒരുതവണയിൽ തന്നെ നല്ലതെളിഞ്ഞ വെളുത്തചർമ്മം മാറുന്നത്കാണും