15മിനിറ്റിൽ വേരോടെസുഖപ്പെടുത്തും മുട്ട്മുതുക് ഇടുപ്പ്വേദന തീരുമാനം