ആഴ്ച്ചയിൽ രണ്ട്ദി വസം ഈ സൂപ്പ് കുടിച്ചാ മതി ആയുസ്സിൽ പഞ്ചസാര രോഗത്തെവരാൻ വിടാതെഓടിക്കാം