ഈഭക്ഷണങ്ങൾ മതി ….. കൊഴുപ്പ്തനിയെ തന്നെകുറഞ്ഞു പോകും