ഒറ്റതവണയിൽ മഞ്ഞപല്ലുകൾ മുഴുവൻ വെള്ളമുത്തുമണികൾ പോലെപ്രകാശിക്കും