മുളപ്പിച്ച ഉലുവമതി 18ദിവസത്തിൽ മുടിഇങ്ങനെ തഴച്ചുവളരും