3നേരം ആഹാരംകഴിച്ചു രാത്രി ഇത്കുടിച്ചാലും മതി 10കിലോ വയറ്പോകും