രണ്ട്ആഴ്ചയിൽ 93kg നിന്ന് 62KGമാറ്റം ഒരുതവണയിൽ ഫീൽചെയ്തു തുടങ്ങും