കാലത്തു വെറുംവയറ്റിൽ 10 ആഹാരങ്ങൾഓർക്കാതെ പോലുംകഴിക്കരുത് ജീവന് ആപത്തു