രണ്ടുദിവസം സ്പ്രൈചെയ്യൂ മുടിനിർത്താതെ വളരുംനരമുടി തരാൻ പേൻ ഇനിയില്ല