രണ്ട്ദിവസം മുടിയിൽസ്പ്രേ ചെയ്താൽമതി സമൃദ്ധമായിവളരും തുടർച്ചയായി വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും