വെരി കോസ് വെയിൻഞരമ്പ് വേദനചുരുങ്ങൽ എല്ലാം 1മിനിറ്റിൽ നേരെയാകാൻ അമ്മതയ്യാറാക്കിയത്‌