ഗ്രാമ്പൂവെള്ളത്തിൽ ചേർത്താൽ 10വയസ്സ് കുറയ്ക്കും ചുളിവുകൾ പാടുകൾ നീക്കിവെളുത്ത കളർ വരും