രണ്ടുസാധനം മതി ഏത്പഴക്കം ചെന്നനരയും നീക്കികരിക്കട്ട കറുപ്പ് മുടിസ്വന്തം