ഗ്രാമചികിത്സ 3മിനിറ്റിൽ മുത്തശ്ശിവൈദ്യം മുട്ട്വേദന നീക്കി ക്ഷിക്കും ഞരമ്പ് പുതുമവരും