6വെളുത്തുള്ളി അല്ലിഇങ്ങനെ കഴിച്ചാൽ ഇനി 91വയസ്സിലും മുട്ടു വേദന ആർക്കുംവരില്ല