മുതുക്വേദന, എല്ല്ബലക്ഷയം,തേയ്മാനംകാരണം നടക്കാൻകഴിയാത്തവർക്ക് ഒരു ഔഷധം