ഇത്മാത്രം വച്ചാല്‍ മതി വീട്ടില്‍ ഒരുഎലി പോലുംകാണില്ല