ഇത്തലയില്‍ തേച്ചാല്‍ നരച്ച മുടികള്‍ അത്രയും ഉടന്‍കറുപ്പായി മാറുംഅത്ഭുതം