തലയിണയുടെഅടിയില്‍ വെളുത്തുള്ളി ആരഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്