ഒരുദിവസത്തില്‍ മലവുംവേസ്റ്റുകള്‍ വെളിയില്‍ പോകും 3kg ഒരുദിവസം കുറയാ കുടിക്കൂ