ഇത് 1സ്പൂണ്‍ കഴിച്ചാല്‍ കാല്മുട്ട്വേദന , ഇടുപ്പ്വേദന 5മിനിറ്റില്‍ ഇല്ലാതാക്കും