ഒരിക്കലും വായു ശല്യം ഇല്ലാതെ വീര്‍ക്കാത്ത വയറ്കിട്ടും പാലി നൊപ്പം ഇത്കലര്‍ത്തികുടിക്കൂ