അതിശയമരുന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയ തല മുടി വീണ്ടും വളരും നരച്ച മുടി കറുപ്പാകും അതിശയം