വെറും 3രൂപ ചിലവില്‍ കഴുത്തിലെ കറുപ്പ് മാഞ്ഞു പോയി വെളുപ്പാകുന്നത്കാണാം