20 ദിവസംതുടര്‍ച്ചയായി കുടിച്ചാല്‍വയറ് വണ്ണംഇടുപ്പ്, കൈ,കാല് കൊഴുപ്പ് കാണാതെപോകും